AYYB

(redirected from Ac Yn Y Blaen)
AcronymDefinition
AYYBAc Yn Y Blaen (Welsh: Et Cetera)
References in periodicals archive ?
o dudalen 28 moethus roedd radio wedi eu gosod ac mi roeddech yn medru clywed Helo Bobol, Stondin Sulwyn, Talwrn y Beirdd ac yn y blaen.
Fe roddodd waharddiad ar ddyfrhau lawntiau, gerddi ac yn y blaen mewn rhannau o Loegr.
Mae nifer fawr o'r cyhoedd wedi cysylltu i rannu eu hatgofion am gymryd rhan mewn cystadlaethau, ymddangos ar raglenni ac yn y blaen.
Mae'n rhaid eu bod wedi cyrraedd Ynysoedd Prydain efo dyfodiad derwen Twrci, oherwydd mae un genhedlaeth o'r gwenyn bob tro yn dodwy ar flodau derwen Twrci, a'r nesaf ar y derw mes di-goes (Quercus petrea; Sessile oak) neu derw mes coesynnog (Quercus robur; Pedunculate oak), wedyn 'nol at dderwen Twrci ac yn y blaen.
Dylid cofio hefyd fod y bandiau hyn i gyd yn rhan o''u cymunedau lleol ac yn cyfoethogi diwylliant eu hardaloedd drwy gynnal cyngherddau ac yn y blaen yn achlysurol drwy''r flwyddyn.
Braf oedd gweld mor gwrtais oedd y plant hyen gyda'r rhai bach ac yn eu helpu i ddringo'r offer ac yn y blaen.
e Gweilch y Ddyfi; Sgrech y Coed; Briwydd y gors; telor yr hesg; y troellwr bach; llysiau'r milwr coch; pathew; dyfrgi; madfallod coed; mursennod yn hedfan ac yn y blaen.
Mae dros ugain o fyfyrwyr y brifysgol yn astudio pwnc amgylcheddol fel daearyddiaeth, bioleg, amaethyddiaeth ac yn y blaen, acmaent yn derbyn nawdd o pounds 1500 yr un fel rhan o'r cynllun.
Mae'r un gell yn dyblu i wneud dwy, y ddwy gell yn dyblu'n bedair, y pedair yn wyth, yn un ar bymtheg, yn ddeuddeg ar hugain ac yn y blaen, nes yn y diwedd fod yna bl o gelloedd wedi'u ffurfio.
Fel soniais i o'r blaen, ges i brofiadau da a drwg wrth fwydo o'r fron - rhai yn gefnogol iawn ac eraill yn syllu neu'n gwneud rhyw sylw fod bwydo o'r fron mewn caffi yn "anaddas" ac yn y blaen.
Mae ymennydd yr eliffant yn fawr ac hefo nifer o droellau ynddo, yn fwy nag sydd gan ddyn, ac mae 'na gred fod angen yr ymennydd yma arnyn nhw er mwyn cofio pethau fel ymddygiad eliffantod eraill, cyfnodau o sychder, mannau peryglus ac yn y blaen.
Edrychwyd ar y cylchoedd yn y pren sydd yn ffurfio'r trawstiau ac yn y blaen a gwyddom i'r ty gael ei godi yn 1434 ac i'r coed gael eu taflu yn weddol fuan wedi cyrch Owain Glyndw r ar y dref.