BIJV

(redirected from Bijvoorbeeld)
AcronymDefinition
BIJVBijvoorbeeld (Dutch: for instance)
References in periodicals archive ?
De eerste publicaties, zoals Die ysterkoei moet sweet (1964) en Katastrofes (1964), zijn minder nadrukkelijk geengageerd--in de thematische zin van het woord--dan bijvoorbeeld de Meulenhoff-uitgave van Skryt.
Shakespeareverdiende het volgens Carlyle bijvoorbeeld om als een 'profeet' beschouwd te worden, en als 'an eye to us all; a blessed heaven-sent Bringer of Light'(Carlyle [z.
Veel supervisors van afstuderende studenten bijvoorbeeld zijn er niet afkerig van om hun namen op artikelen te zetten van personen die slechts nominaal onder hun supervisie werken.
Dis totaal onmoontlik," klinkt het bijvoorbeeld aan het slot van een vernietigende recensie van Susanna Bruwers roman Bodemvas in Die Unie.
In een ruimere context verandert ook de Nederlandse hteratuur in een rninderheidshteratuur, als die bijvoorbeeld wordt geincorporeerd in een Europese literatuurgeschiedenis.
Diederiks identiteit wordt in de ontmoeting met het meisje van aangezicht tot aangezicht anders geformuleerd dan bijvoorbeeld in de spiegel; toen--niet voor niets een scene die enkeie bladzijden eerder beschreven werd--heette dit:
Blum was in 1955 bijvoorbeeld de eerste die een eigen versie van Kaaps Afrikaans voor poezie met esthetische pretenties gebruikte, zesjaar eerder dan Adam Small dat deed in Kitaar my kruis (1961).
Zoals een ik in een lyrische tekst kan uitbarsten bij het (al dan niet gefingeerd) zien van een Griekse urn, kan hij/zij dat ook bij het besef van bijvoorbeeld het vertrek van een geliefde, en die laatste situatie is nauwelijks voorstelbaar zonder de (geimpliceerde) voorgeschiedenis van eenzaamheid, ontmoeting en verbintenis.
De vele opsommingen laten haar bijvoorbeeld letterlijk zien, en parallelle constructies als "onder voortdurende // dreiging van schijnwerperachtige straffen in een totale / verkrijsing" (IV, 23-25) die bovendien gebruikmaken van adjectieven en klankherhalingen creeren een hyperbolisch effect.
De levensstijl van Breytenbach is bijvoorbeeld sinds zijn vrijlating uit de gevangenis in toenemende mate nomadisch geworden.
De missie kon bijvoorbeeld terrein opeisen voor de eigen congregatie.