DISSA

AcronymDefinition
DISSADisability Sport South Africa
References in periodicals archive ?
16) ISE THN SKUQRWPWN KAI POSEI QUMOUMENHN, MHDEIAV, EIPON THSDE GHJ ECW PERAN FUGADA, LABOUSAN DISSA SUN SAUT$ TEKNA, KAI MH TI MELLEIN: WJ E GW BRABEUJ LOGOU TOUD EIMI, KOUK APEIMI PROJ DOMOUJ PALIN, PRINAN SE GAIAJ TERMONWN ECW BALWa.
SASCOC has taken responsibility for South Africa's high performance sports programme, taking over the functions performed in this regard by the previous DISSA (20), NOC (21), SACGA (22), USSASA (23), SASSU (24), SASC and Department of Sport and Recreation.
DISSA was always the cruellest possible nickname to hand a man whose surname is Pointon.