DBDS

(redirected from DiBenzilDiSulfide)
AcronymDefinition
DBDSDigital Body Development System (US National Institute of Standards and Technology)
DBDSDon Bosco Development Society (Mumbai, India)
DBDSData Base Development Standard
DBDSDatabase Design Specification
DBDSDiBenzilDiSulfide
DBDSDigital Broadband Delivery System
DBDSDaniel Barrett Decorating Services Ltd. (UK)
DBDSDurham Biodiversity Data Service (UK)