EvRe

AcronymDefinition
EvReEvolutionary-Research (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing)
References in periodicals archive ?
Agir evre KTS hastalarinda klinik ve muayene bulgulari cok belirgin oldugundan tani koymada pek zorluk yasanmazken, ozellikle hafif ve orta evre KTS tanisinda tani koymak zor olabilmektedir (4,5).
16] tedavisi biten erken evre meme kanseri hastalarina ve eslerine telefonla danismanlik mudahalesinin onlarin anksiyete ve depresyon durumlarina etkisini inceledikleri arastirmada; deney grubuna 6 haftalik, ortalama 34 dakikalik telefonla danismanlik uygulamislardir.
Radyografik evrelemede 27 hastanin 8 (%29,6)'inde evre 0, 2 (%7,4)'sinde evre 1,15 (%55,5)'inde evre 2, 1'inde evre 3 (%3,7), 1'inde evre 4 (%3,7) olarak belirlendi (Tablo 3).
Gerec ve yontemler: 2008 ile 2011 yillari arasinda RYRP yapilan dusuk risk grubundaki (Klinik evre <T2b, PSA <10 ng/mL, Gleason skoru <7) prostat kanserli 112 hastanin verileri prospektif olarak toplandi.
Ayrica ileri evre akciger kanseri olmasina karsm bu olguda, tani konmasina neden olan semptomun erken evre mesane kanserine ait hematuri sjkayeti olmasi dikkat cekicidir.
Ancak bu evrelendirme sistemine gore evre 4'teki hastalarin KYZ' leri evre 1 ve evre 2'deki hastalara gore istatistiksel olarak anlamli derecede daha uzun bulundu (sirasiyla p=0.
Ilk gozlenen vezikuler evre hastalarin %90-95'inde izlenir.
Evre Kaynak is an activist working for Women for Women's Human Rights (WWHR)-New Ways ( www.