GPSK

AcronymDefinition
GPSKGeneralized Pre-Shared Key
References in periodicals archive ?
Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obowiazujace w GPSK UM zawiera Zalacznik Nr 2 do specyfikacjiZamawiajacy na warunkach okreslonych w Zalaczniku Nr 15 do specyfikacji przekaze w dzierzawe Wykonawcy pomieszczenia z przeznaczeniem na cele socjalno-gospodarcze o lacznej powierzchni 42,15 m2.
The requirements in terms of safety and occupational health and safety and health protection in force in GPSK UM is contained in Annex 2 to the specifications4.