IMBI


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
IMBIIn-Memory Business Intelligence
IMBIInternational Marine Brokers Inc (Yarmouth, Nova Scotia, Canada)
IMBIInstitute of Medical and Biological Illustration
References in periodicals archive ?
Okuisira ku imbi avihe ami nambano mba utu okuyenda ame yakura omutenge otjiwaga mbu tja twa komban-da yandje.
Because interest on debt is a fixed dollar amount, it remains constant regardless of the level of IMBI.
Three roads - Jalan Imbi, Jalan Sultan Ismail and Jalan Raja Chulan - border the area, but it's Bukit Bintang where you'll find a lot of the action, including lady boys.
Ngahino, ovandu va Tanga ombango tji va yandja ku imbi, ondjakaha ndji mape ya ai tanana onyungunyungu nondjemeno youkazendu poo ourumendu.
Police then staked out a taxi stand in Jalan Imbi for three days and nabbed the suspect on May 31.
in Imbi Park in the center of the city to pray and hoist the ''Morning Star'' separatist flag.
Iigongi mbika ohayi ningwa mOshiwambo, okweeta aakiintu pamwe opo ya kundathane, noya kondjithe kehe shoka tashi imbi emanguluko lyawo lyagwanapo.
Ota dhimbulukwa nawa ewi ewanawa lyomulongi gwe omukuluntu hali imbi mokule powandaha yetamikitho lyosikola (Kuku Kuthenga).
Mbela oshike tashi imbi nge ndi shi ninge nombuto yo HIV no AIDS?
Oshafa kaapuna naanawa omauyelele nenge eandjaganeko li li nawa mopologalama ndjika, shoka tashi imbi aakiintu ye li momategelelo okukutha ombinga opo ya mone ompito yokukeelela uunona wawo kuuvu nomaso mepipi eshona.