KZB

(redirected from Knizhnik-Zamolodchikov-Bernard)
AcronymDefinition
KZBKopnena Zona Bezbednosti (Serbian: Ground Security Zone)
KZBKnizhnik-Zamolodchikov-Bernard (equation)
KZBKunde Zu Blöd (German)
KZBKirk Botula (musician)