PHOB

AcronymDefinition
PHOBPCI (Peripheral Component Interconnect) Helper to Observe Boards
References in periodicals archive ?
Mae'n newyddion arbennig i gynhyrchwyr llaeth a threimlir y dylai'r undebau amaethyddol a phob corff sy'n gysylltiedig ag amaethyddiaeth fanteisio ar y cyfle yma i sicrhau fod pob unigolyn yn ymwybodol o hyn drwy ddefnyddio'r cyfryngau oll, yn arbennig y we.
Diolch am y llu o gardiau, galwadau ff eon a phob ymweliad.
A cherddoriaeth dda yw hefyd ond mae canu emynau er mwyn osgoi taliadau teg yn sarhad ar yr Ysbryd Glan ac a phob emynydd ymadawedig arall.
Dymuna teulu y diweddar Glyn Owen, Bryntirion, Gwalchmai ddiolch yn fawr iawn am phob arwydd o gydymdeimlad a dderbynwyd yn ystod eu profedigaeth trist.
Gobeithio bydd aelodau o pob capel lleol, o phob enwad, gwyr a gwragedd, ffrindiau a chymdogion yn derbyn y gwahoddiad ac ymuno a ni yn Horeb.
Roedd hi'n ddiwrnod ffantastig gyda phob un mor frwdfrydig dros ddysgu Cymraeg.
Dywed Haf, a gafodd ei geni a'i magu yng Nghwm Nantcol, Ardudwy, ond sydd bellach yn byw yn Llanuwchllyn, ger y Bala: "Dw i wrth fy modd gyda phob math o arwyddion o'r oes a fu, boed rheiny yn gromlechi ar ochr llethr neu hen dai bonedd.
Mae'r chwerthin yn dechrau nos Wener, a phob wythnos bydd dau gomediwr gwahanol yn mentro i'r meic ar lwyfan cyfres Gwerthu Allan.
Mae''r opera mewn tair act gyda phob un yn adlewyrchu gwahanol agweddau o ddiwylliannau De Affrig.
Cofiaf i'm brawd dderbyn gwisg Indiaid Cochion gyda'r penwisg mor grefftus a phob pluen wedi ei deio'n wahanol.
ydi, mae'n syniad digon neis, yn ran o hanes a thraddodiad y gemau bla bla bla, a dwi'n siwr bod pawb sy'n ei gludo o un lle i'r llall yn teimlo'n falch tu hwnt - a phob lwc iddyn nhw os gawn nhw domen o bres am eu ffaglau ar ebay.
Mae 2012 yn argoeli i fod yn flwyddyn fawr gyda phob math o ddigwyddiadau a dathliadau cenedlaethol mawr ac wrth gwrs i'r rhai ohonoch sy'n hoffi athletau, fel fi, bydd y Gmau Olympaidd yn cael eu cynnal dros yr haf ym Mhrydain.