StVO

AcronymDefinition
StVOStrassenverkehrsordnung (German: Road Traffic Regulations)
References in periodicals archive ?
Address : Zemedelske obchodnE[degrees] dru stvo Moravec u Chotovin
Contractor name : RAUDO VE[yen]ROBNEi DRU STVO INVALIDU
Major organization : LESNEe DRU STVO KRI OVEu SKALA, VELKE[yen] LIPNEiK (36459160)
Contractor name : HANDICAP VE[yen]ROBNEi DRU STVO INVALIDU
Major organization : POZEMKOVEe SPOLOCENSTVO DRU STVO TORYSKY (36608246)
Major organization : ZEMEDELSKEe DRU STVO CHE[yen] T (00127311)