SHOJI

(redirected from Symbiotic Hosting Online Jog Instrument)
AcronymDefinition
SHOJISymbiotic Hosting Online Jog Instrument (University of Tokyo)