ZUI

AcronymDefinition
ZUIZoomable User Interface
References in periodicals archive ?
Bank Mualamat chief executive officer Datuk Mohd Redza Shah Abdul Wahid said, "In this partnership, Bank Muamalat and Bank of Shi Zui Shan have agreed to develop Islamic banking training and commence with the setting up of Islamic banking counter in Shi Zui Shan Bank.
Wo guo lao dong li shi chang mai fang long duan diao jian xia zui di gong zi jiu ye xiao ying fen xi (Analysis of the Employment Effect of Minimum Wages in China's Monoposony Labor Market).
See Qilu, Manbao Caishi Zui Kepa de Sanjuqing 'an [Cover-up is equally as dangerous as melamine], LUOYANG RIBAO [LUOYANG DAILY], Jan.
This is going to create 3,000 direct and 20,000 indirect jobs every year," charge d'affaires at the Chinese Embassy in Macedonia, Zui Jimin, said.
Shao Nian Zui Cuo Si Fa Fang Zhi De Zui Xin Dong Xiang, (New Direction of the Preventive Measures of Juvenile Criminal Justice).
Hua Zui Ba gave birth with no complications, zoo officials said, but the cubs will spend some time in an incubator, taking turns to be fed by their mother.
Chen Duxiu, Ben zhi zui an zhi da bian shu, 6 XIN QING NIAN 10, 10
55) Chanping Luo and Zhang Yingguang, "Zheng Xiaoyu de zui yu fa" (Xiaoyu Zheng's Crime and Punishment), Caijing (Finance) 8 (2007).
170,000, 34 Rosedale Ave, Cerqua, Clara M, and Belsito, Louis R, to Tang, Zhao Rui, and Wang, Zui Fang.
For thousands of years they fled from the north to the south of the Yangtze River, from east to west of Dongting Lake, and then along the Yuan River to the barren land of its upper reach, and finally settled where they are today" ("Cizu yu wozu jiaoshe zui gu, zi huangdi qi yu shun, wei jilie zhi jingzheng, jing ren zhi zhi.
Chugoku no Rekishi 4: Zui To Teikoku (The History of China 4: Sui Dynasty and Tang Dynasty).
See Zui gao ren min fa yuan guan yu shen li bu zheng dang jing zheng min shi an jian ying yong fa lu ruo gan wen ti de jie shi [Interpretation of the Supreme People's Court on Some Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Civil Cases Involving Unfair Competition] (promulgated by the Sup.