AGUS


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
AGUSAccount Generation Utility System
AGUSAtypical Glandular Cells of Undetermined Significance
AGUSAttorney General of the United States
AGUSArtificial Genito-Urinary Sphincter
AGUSArmenian Genocide Union of Sites
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Bha saitse fiodh eile 's a' bhalla, mun uinneag gun ghloinne agus bhiodh sinn a' fosgladh 's a' dunadh sin gach la cuideachd.
'S e Fraingis a bh' aig Mairi on ghlun, agus Scots, agus Eadailtis, Laideann, Greugais agus Spainntis.
'I told the Chinese [that Agus rehabilitation] is very important for us because no matter how much infrastructure you have, if you don't have power it doesn't work right,' Dominguez said.
Bhiodh e ruith troimh mheadhon na treud agus dha scapadh.
Tha sin a' fagail an ard-urlair agus an solus a' gluasad bho Merkel.
Gainmheach is buirn, balla-coise no fiughs cuairt a-mach gun a loch a tha eadar sinn fhin agus Beinn Phabuil.
Anns an iomradh-bais, mhinich Iain de direach a bhitheas a' tachairt aig fior iomall tuill dhuibh nuair a tha e a' leaghadh, agus mar a bha Hawking air teoiridh na daimheachd aig Einstein agus teoiridh quantum fhighe ri cheile.
of May 3, we have successfully energized the Agus 2-Baloi line after invoking the Comelec (Commission on Elections) resolution and with the assistance of government and law enforcement agencies during the clearing operations, NGCP said.
Tha i furachd blath agus grianach a's a' mhor-chuid, a dh'aindeoin iomadach moighinn bho bhodach na tide.
THA iad ag innse dhuinn gu bheil corr agus 1.5 milean fiadh beo ann am Breatann, a'mhor-chuid aca ann an Alba.