References in periodicals archive ?
Bha saitse fiodh eile 's a' bhalla, mun uinneag gun ghloinne agus bhiodh sinn a' fosgladh 's a' dunadh sin gach la cuideachd.
'S e Fraingis a bh' aig Mairi on ghlun, agus Scots, agus Eadailtis, Laideann, Greugais agus Spainntis.
'I told the Chinese [that Agus rehabilitation] is very important for us because no matter how much infrastructure you have, if you don't have power it doesn't work right,' Dominguez said.
Bhiodh e ruith troimh mheadhon na treud agus dha scapadh.
Tha sin a' fagail an ard-urlair agus an solus a' gluasad bho Merkel.
Gainmheach is buirn, balla-coise no fiughs cuairt a-mach gun a loch a tha eadar sinn fhin agus Beinn Phabuil.
Anns an iomradh-bais, mhinich Iain de direach a bhitheas a' tachairt aig fior iomall tuill dhuibh nuair a tha e a' leaghadh, agus mar a bha Hawking air teoiridh na daimheachd aig Einstein agus teoiridh quantum fhighe ri cheile.
Just a week ago, Line 2 of the same Baloi Agus 2 line was similarly sabotaged.
of May 3, we have successfully energized the Agus 2-Baloi line after invoking the Comelec (Commission on Elections) resolution and with the assistance of government and law enforcement agencies during the clearing operations, NGCP said.
Tha i furachd blath agus grianach a's a' mhor-chuid, a dh'aindeoin iomadach moighinn bho bhodach na tide.
THA iad ag innse dhuinn gu bheil corr agus 1.5 milean fiadh beo ann am Breatann, a'mhor-chuid aca ann an Alba.
Engineer Rudy Brioso, vice-president of National Power Corporation (NPC), Mindanao Generation, said, we are currently managing the available water resources to ensure that we will be able to maximize the generation output of Agus power plant complex.