ANENA

AcronymDefinition
ANENAAssociation Nationale pour l'Etude la Neige et des Avalanches (France)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
dikkaladyanavacchinnanantaccinmatramurtaye I svanubhutyekamanaya namah santaya tejase 11 iti tatrabhavadbhartrharipadair yat sarvatmataya laksanam krtam tad etad anena nimkrtam ...
(7.) yada punah paradarabhigamanam krtam anena saksino vidyanta iti kascid abhiradih kenacid abhiyukto brute satyam etat saksibhasitam tathapi naham dandyah caritrabalan mayaitat krtam I nivesitam ca pustake rajna tad iti caritrena vyavahara badhyate vyavaharatah praptasya dandasya caritrato nivrttatvat II
atha "te vai vidanty atitaranti ca deva-mayam" ity adau "tiryag-jana api" [BhP 2.7.46] ity anena bhakty-adhikare karmadivaj-jatyadi-krta-niyamatikramat sraddha-matram hetur ity aha yadrcchayeti [BhP 11.20.81, yadrcchaya kenapi parama-svatantra-bhagavad-bhakta-sanga-tat-krpa-jata-mangalodayena I (HS 1985: 333)
(18.) ApDh 2.4.1: fayyddele kamalifigena I "At the place of the bed, (one should make a hall offering with the formula) addressed to Love." On this, Haradatta comments: k[bar.a]nt[bar.a]ya sv[bar.a]hety anena I.
He asserts that the indicated principle (paribh[a.bar]y[a.bar]) that compounding occurs prior to the provision of nominal terminations for certain speech forms including upapadas does not apply universally (na by anena sarvatra 'gatikdrakopapadandth krdbhih prak subutpatteh samdso hhavati' iti j[n.bar][a.bar]pyate).
nanu ca pativrataya idam anugamanam nityam eva | tatha ca haritah artarte mudite hrsta prosite malina krsa | mrte mriyeta ya patyau sa stri jheya pativrata || ato mrte ya mriyeta pativratety anena nityatvam dyotyate | ato 'nityatvavarnanam ayuktam iti cen maivam | mrte bhartari sadhvi stri brahmacarye vyavasthita | svargam gacched aputrapi yatha ta brahmacarinah || iti manuna pativrataya ananugamanasyabhihitatvat | atra sadhvity anena pativratabhidhiyate anyatha brahmacarye vyavasthitety anena paunaruktyaprasakteh | tatha mahabharate bhagavan vyasah pativratayah satya agnipravesam darsayati na cagnipravesena pativratatvam pativrata sampradiptam pravivesa hutasanam | tatra citrangadadharam bhartaram sanupadyate.
Rather it is the textual references he sets out to elucidate: anena slokena pancamadhyayaprabhrtibhih sasthadhyayaih pratipaditasyasabhrtyabandhavasumbhanisumbhavadharupasya devya uttamacaritasyarthah samgrhitah.
The objector points out that liberation by death in Banaras is an alternative to all the hardship of renunciatory life: nanu kim anena klesasamkulakalatradityaganusthanena, yathakamam varttamananam api varanasimaranasevanustheyam?