AARD


Also found in: Encyclopedia.
AcronymDefinition
AARDAgency for Agricultural Research and Development (Ministry of Agriculture; Indonesia)
AARDAlberta Agriculture and Rural Development (Alberta, Canada)
AARDAutonomous Airborne Refueling Demonstration (Defense Advanced Research Projects Agency; US NASA)
AARDAmerican Academy of Restorative Dentistry (formerly American Society of Dental Ceramics)
AARDAgricultural Agency for Research and Development (Indonesia)
References in periodicals archive ?
Die verkennende resultate van kwalitatiewe studies, tradisioneel op klein steekproewe gebaseer vanwee die intensiewe aard van die ontledingsproses, moet egter altyd met omsigtigheid hanteer word.
In "Halfkrone vir die Nagmaal" is die geintegreerde aard van menslike bedrywighede in die vissermansomgewing met die natuurruimte en-elemente reeds vroeg opvallend.
Hiermee saam bepaal die verhaalsoort, die aard van die karakter (held) en die diskoers in 'n hoe mate die soort identifisering wat plaasvind en die leesresultaat (positief of negatief) wat dit tot gevolg het.
Die vers groei vanuit 'n Bybelse milieu na eietydse Ecstasy, Skype, Google en YouTube waarmee die tydlose aard van die gelykenis opnuut ingeklee word.
Om 'n bydrae te lewer tot die huidige akademiese gesprek oor praktykgeleide navorsing met sy uiteenlopende benaderings en toepassingsmoontlikhede om sodoende by te dra tot die nasionale en internasionale debate oor die status en aard van praktykgeleide navorsing.
Die inleidende toeligting is van besondere hulp vir die sinvolle en begripvolle genieting van die vertaalde gedigte, terwyl die inleiding oor elke digter en die toeligting oor die gedigte (saam met die eindnotas) getuig van grondige navorsing, nugter beoordeling van sy moderne bronne en 'n skerp insig in die aard en problematiek van sy antieke stof, die gedigte of fragmente.
Die refleksiewe aard van die digter kom ook voor in "aardling" (61) waarin die spreker eensaamheid ervaar, maar haarself "distansieer" van hierdie "menslike staat".
Die retrospektiewe aard van die bundel word deur die subtitel aangedui.
As aspirantskrywers hulle oe en ore oophou, is daar nog orals "slypskole" van een of ander aard waar hulle vir 'n naweek of langer aan die kniee van meesters en meesteresse kan gaan luister hoe dit nou eintlik gedoen moet word.
In die versameling essays gaan dit naamlik oor die wisseling van seisoene, oor die aard van die natuur en die mens, oor dinge wat verbygaan, maar ook oor herontwaking en nuwe groei.
Hy maak 'n uiters belangrike stelling oor die aard van die roman en of dit relevant is om dit as naturalisties of realisties te benader.