BAWB

AcronymDefinition
BAWBBay Area Wealth Builders (Sonoma, CA)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Bydd cynlluniau bwyd a ffitrwydd, ryseitiau a chyngor hollbwysig ar gael i bawb, yn rhad ac am ddim, ar wefan s4c.
Croeso cynnes i bawb. Ni fydd Oedfa yn yr hwyr gan y byddwn yn ymuno gyda Chyfarfod Pregethu Ebeneser TABERNACLE CARDIFF...
JONES - Dymuna Gwyn ac Eleri atheulu'r diweddar Annie (Nansi) Jones, Bryn Conwy, Llanrwst ddiolch yn ddiffuant i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd tuag atynt yn ystod eu profedigaeth diweddar o golli mam, modryb a hen fodryb mor annwyl.
Diolch i bawb sydd wedi cystadlu a phob lwc i chi gyd!
Croeso cynnes i bawb. Trowch hefyd at ein gwefan, www.cwmpawd.org/, i wrando ar bregethau ar-lein.
Dymuna Glyn, Sian, Medwyn a Louise ddiolch o galon i bawb am y cardiau a bob arwydd o gydymdeimlad a dderbynwyd yn ystod ei profedigaeth, diolch hefyd i'r Parchedig Robert Owen Griffiths, Trevor Lewis, R.O.Jones ac Ifor Jones am eu gwasanaeth, merched y Capel am helpu gyda'r te, Ifor Jones yr organydd, Bob Jones, Bob Parry a David Jones am eu gymorth.
'Pan yn Rhufain, gochelwch yr oerfel' Nid y dywediad mwyaf bachog, ond gair o gyngor gwerth ei gofio gan bawb sy'n mynd i weld y gem fawr wythnos i heddiw.
Mae'r rheoliadau newydd yma yn golygu nid yn unig y gall pobl anabl fwynhau'r rhyddid mae pobl sydd heb anabledd yn cymryd yn ganiataol, ond fe fydd o les i bawb."
"Bydd digwyddiadau Mas ar y Maes yn agored i bawb ac edrychwn ymlaen at estyn croeso cynnes yn y brifddinas."
Ni fydd hwn yn gyfnod hapus i bawb yng Nghwmderi, wrth i Sheryl wynebu'r Wyl heb ei mab bach Meilyr.
Diolch arbennig i'r Parch Aneurin Owen am eu wasanaeth ac i bawb fu'n cymorthwyo mewn unrhyw fodd ddydd yr angladd.
Byddwn yn symud o gynnig un sianel sydd angen cynnwys dipyn o bopeth i bawb, i allu cynnig gwasanaeth personol i wylwyr unigol.