BHAE

AcronymDefinition
BHAEBureau of HIV/AIDS Epidemiology (New York)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
fruit extracts Extracts DPPH Metal chelating effect (I[C.sub.50] values mg/mL) (I[C.sub.50] values mg/mL) EE 0.141[+ or -]0.009 0.453[+ or -]0.007 ME 0.211[+ or -]0.011 0.757[+ or -]0.004 AE 0.263[+ or -]0.003 0.909[+ or -]0.006 GA 0.068[+ or -]0.001 1.243[+ or -]0.010 E DTA - 0.020[+ or -]0.001 FRAP Extracts (mg BHAE/g dry weight) EE 62.06[+ or -]2.13 ME 47.70[+ or -]2.77 AE 15.39[+ or -]0.98 GA - E DTA - EE: Ethanol extract, ME: Methanol extract, AE: Aqueous extract, GA: Gallic acid, EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid, FRAP: Ferric reducing antioxidant power, DPPH: 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, BHAE: Butylated hydroxyanisole equivalents Table 3.
hamma na maraim marihai samsdrd, hammakaum mild jiavanahari sakata marahim samta jana jivahim, bhari bhari rdmma rasdmina plvahim hari marihai tau hammahum marihaim, hari na marai hamma kahe kau marihai kahai kablra mana manahim milava, amara bhae sukhasagara pavd (KG pada 106; GG gaiirl 12.2/13.4, pp.
ramdas hari som ,nil gae / gurata det arjanamhi bhae jab arjan prabh lok sidhae / harigobind tih tham thaharae