BWER

AcronymDefinition
BWERBounded Weak-Echo Region (weather radar pattern)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Os codir Gorsaf Bwer Glo Kingsworth yn Lloegr gan Gwmni Eon, fe fydd yn cynhyrchu 8.4 miliwn o dunnelli o garbon deiocsid y flwyddyn (= 23,000 o dunnelli y dydd).
Roedd Gareth C Jones o Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol yn yr orsaf bwer i weld y tim yn derbyn y wobr.
Trwy'r cyfryngau cymdeithasol newydd mae gan gwsmeriaid bellach fwy o bwer a mwy o lais.
Byddai'r DCO yn awdurdodi'r gwaith o adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd, gorsaf bwer niwclear newydd ar Ynys Mon gyda chapasiti o hyd at 3100 megawat, a datblygiadau cysylltiedig ('Prosiect DCO Wylfa Newydd').
Yn dilyn fy nhrydedd flwyddyn yn y brifysgol, bum yn ddigon ffodus i gael lleoliad Blwyddyn mewn Diwydiant gydag RWE Generation UK yng Ngorsaf Bwer Penfro, sef yr orsaf bwer sy'n llosgi nwy fwyaf effeithlon a mwyaf o ran maint yn y Deyrnas Unedig.
DEDDF AMDDIFFYN Y GLANNAU 1949 CAIS AM GANIATAD ARFORDIR DEDDF DIOGELU I YMGYMRYD A GWAITH MARINE (YMCHWILIADAU DWLL TURIO) GERY Y SAFLE O ORSAF Bwer WYLFA, CEMAES, YNYS MON ^^Hysbysir drwy hyn fod Pwer Niwclear Horizon wedi cyflwyno cais i Uned Caniatadau Morol Llywodraeth Cynulliad Cymru, gan weithredu ar ran Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Drafnidiaeth o dan Adran 34 o Ddeddf Amddiffyn y Glannau 1949, fel y'i diwygiwyd gan Adran 36 o Ddeddf Llongau Masnach 1988, am ganiatd i gynnal gwaith archwilio'r ddaear gerllaw safle Gorsaf Bwer Wylfa, Cemaes, Ynys Mn.
WYLFA NEWYDD - GORSAF BWER NIWCLEAR NEWYDD AR YNYS MON HYSBYSIAD O DAN ADRAN 56, DEDDF CYNLLUNIO 2008 A RHEOLIAD 9, RHEOLIADAU CYNLLUNIO SEILWAITH (CEISIADAU: FFURFLENNI A GWEITHDREFNAU RHAGNODEDIG) 2009 HYSBYSIAD O DDERBYN CAIS AM ORCHYMYN CYDSYNIAD DATBLYGU AR GYFER GORSAF NIWCLEAR WYLFA NEWYDD AR YNYS MON.
Mae 'na bwer mewn llythyr sydd jest ddim yn bod mewn ebost.
| Gwynedd - Mehefin 9 - Rheilffordd Ffestiniog, taith rownd 80 milltir dros yr holl reilffordd gydag amrywiaeth o bwer cymhelliad.
Wnaeth neb ofyn am y ddawn i allu canu fel Aled Jones nac am bwer arbennig i ennill cerdd dant dan 10.
Mae yna swyddi ar gael ar hyn o bryd, a miliynau lawer o fuddsoddiad yn y gwaith o ddadgomisiynu gorsaf bwer bresennol Wylfa.
Gosodwyd y gwifrau trydan a chafwyd cytundeb i'w cysylltu a Gorsaf Bwer Cyngor Llandudno ar Ffordd Maesdu.