BXML

(redirected from Backbase Xml)
AcronymDefinition
BXMLBinary Xml
BXMLBackbase Xml