CEUD

AcronymDefinition
CEUDCentre for Excellence in Universal Design (National Disability Authority; Dublin, Ireland, UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
But let's make sure we more than make amends by giving him a Scottish "ceud mile failte" - hundred thousand welcomes - on his next visit.
An ath Bhliadhna Ur, bidh e ceud bliadhna bhon a chaidh an Iolaire fodha air Biastan Thuilm, direach mile bho phort Steornabhaigh.
Corr is ceud bliadhna as deidh Napier, tha cruaidh fheum air a' choimisean ur, Coimisean Fearann na h-Alba, a bhith nas cabhagaiche mun phriomh amas aca - fearann ainmeachadh airson taigheadais.
'S mathaid nach eil iad a' coimhead as an abhaist a-nis, ach bha an caman air a dhol a bith ann an Leodhas airson corr is ceud bliadhna.
Sin gus an do thoisich Murchadh "Mindy" MacLeoid ris a' chuis a rannsachadh ceud bliadhna as deidh laimh mar phairt de phrograman cuimhneachaidh Radio nan Gaidheal.
Tha faisg air ceud iasgair air am beatha a chall thairis air na deich bliadhna a chaidh seachad, barrachd na coig ceud air an droch leon, agus da cheud bata air a dhol fodha.
Tha ceud dan san leabhar, bho mhuir is tir, an taigh agus am blar.
Tha corr is coig ceud air a dhol a-nall a shabaid airson IS ann an Syria.
Tha an duthaich a-nis air aire an t-saoghail le mar a chaidh faisg air tri ceud chlann-nighean a chur fo bhruid le meirlich Boko Haram.
Bidh mise aig obair gu ceud bliadhna dh'aois co-dhiu; 's mathaid nach bu choir cus dragh a bhith orm.
The millions spent on tourism promotion is undone entirely when ceud mile failte translates into being knocked to the ground by a thug - and all because you are heard speaking in a foreign language.
We must say "Ceud Mille Failte" - a hundred thousand welcomes - and mean it.