CHASG

AcronymDefinition
CHASGCongenital Hand Anomalies Study Group
CHASGProvided Individual Has Not Departed Your Command, Advise Individual Concerned
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ach gun chasg air na h-aireamhan tha cunnartan eile an luib nam fiadh.
Dh'fheumadh cuideigin a bhith ann gus na h-ughdarrasan, agus na h-uachdarain, agus na mearlaich a ghoid am fearann a chasg.
Seo am fear a dh'fheuch Camshron a chasg bho bhith a' faighinn a dhreuchd anns a' chiad aite.