CHUID

AcronymDefinition
CHUIDCardholder Unique Identifier
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Righ gur mor mo chuid mhulaid, On chiad la thrumaich do bhron orm On a ghlac mi 'n ciad iul ort 'S nach do dhuraig mi posadh.
'May the hounds of hell gnaw at your cornflakes' - Go gcreime cunna ifrinn do chuid caloga arbhair.
'Gan do chuid eadaigh' is made into 'Nude' by Paul Muldoon, and 'do bhroga ar a mbionn | i gconai snas' is muldooned as 'your snazzy loafers', and so it goes.
Bha measgachadh do shiol ann, airson deanamh cinnteach gum biodh a feur dhan a chuid is fhearr airson geamhrachadh math a dheanamh.
Tha buannachdan anns na h-iolairean do chuid, samhla iongantach, ach feumar gabhail ris gum bu choir smachd a chumail air na h-aireamhan dhiubh.
Tha i air fas blath, ach gu dearbha tha'n aimsir air a bhith caochlaichteach, ged nach eil i air a bhith cho dona ri aitichean a's a' Fhraing far a robh clachan-meallain a chuir as do chuid dhan a' bharr aca.
Agus tha mi smaoineachadh g'eil e sabhailte nise an comhdach a thoirt fo na h-oineanan, no chuid is motha aca co dhiubh.
Do chuid, bha e ro shlaodadh agus iad airson an cul a chur ri fianais shitheil coig bliadhna as deidh, "I have a dream" agus Achd nan Coirichean Siobhalta.
Chaidh sinn cuairt ann a sin trath maduinn na Sabaid, mas robh chuid bu mhotha do dhaoine a's a' bhaile air eirigh.
Fhuair Iain ord kango agus bha sinn aige a' chuid bu mhotha dhan a la.
Tha'n corc Innseanach a' coimhead math dha rireabh, agus a' chuid is motha aca agus troigh a dh'airde annta.