CHUR


Also found in: Dictionary, Legal, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
CHURChondritic Uniform Reservoir (isotope geochemistry)
CHURSee How You Are
References in periodicals archive ?
Already in 451, a bishop of Chur was mentioned by name; the initiation of the diocese probably goes back as far as the fourth century.
The highly unusual decision to create a new archdiocese reflected Rome's desperation to resolve tensions in Chur that had steadily escalated under Haas.
From the earlier projects in Chur, and from the church of Sogn Benedetg west of Vals (AR January 1991), Zumthor has now developed an architecture of complex spatial interpenetration.
Address : Hochbaudienste Stadt Chur, Abteilung Hochbau, Zu Hdn.
He further said that on the first phase of the mega project of Chur Chowk widening work has been started which would be completed at an estimated cost of Rs.
OXFORD, England -- After five years of hemming and hawing, Pope John Paul has at least moved to resolve the problem of the Chur, Switzerland, diocese.
Bha e as deidh uair sa mhadainn 's an dannsa direach air toiseachadh, nuair a thainig sianar oifigearan a-steach a chur stad air cuisean.
Bho chionn seachdain thoisich an riaghaltas ri bhanaichean a chur timcheall cuid de sgirean Lunnainn le sanasan orra a' toirt air in-imrichean a tha san duthaich gun chead a dhol dhachaigh.
S e a' cheist air beulaibh cheannardan an Iar aig an G8 ann an Innis Ceithleann am bu choir dhaibh armachd a chur gu reubaltaich ann an Syria?
Cha bhi Angelina Jolie, a tha air a bhith soirbheachail a thaobh a bhith a' toirt air an G8 - na duthchannan beartach - taic airgid a chur mu choinneamh obair gus lughdachadh a thoirt air aireamhan bhoireannach a tha gan eigneachadh aig am cogaidh.