CLIU

AcronymDefinition
CLIUCarbon Lehigh Intermediate Unit
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ach cha robh fiu 's na naiseantaich airson cur as dhan a mhonarcachd, agus iad ag aithneachadh na cliu aig Ealasaid, gu h-araid am measg daoine nas sine.
Ach tha gu leor eile ann, fireann agus boireann, a choisinn cliu dhaibh fhein agus dhan Eilean alainn as an tainig iad.
Co thainig a-steach ach Gerard Depardieu, an cleasaiche ainmeil Frangach, biast mor de dhuine aig a bheil cliu cho mor airson a bhith ag ol 's tha aige airson actadh.
Mar sgriobhadair bha e na fhior charaid dha Paipear Beag an Eilein Sgitheanaich agus thug e cliu do mharag dhubh Steornabhaigh mus robh fhios aig muinntir a' bhaile fhein gu bheil i cho math 's a tha i.