CUID

AcronymDefinition
CUIDCommunity Unit Identification
CUIDCustomer Unit Identifier
CUIDCambridge University International Development Society (UK)
CUIDCluster Unique Identifier (Business Objects)
CUIDCingular User Identification
References in periodicals archive ?
Cuid still has to bury his brother, Romeo, who died from heart failure 10 days ago.
habit to dive) is underlined in the sentence "Do bhi cuid aca nar
Tha'd ann nan gadan, mar gum biodh cuid eigin air na bobanan fada bhiodh sinn a' faighinn bho na muilnean uair eigin comhla ris a' chlo, a chrochadh mun stocainean Nollaig.
Bha 1500 eileanaich air an sgapadh gu aiteannan eile, cuid aca gu Sasainn far nach eil cothrom aig an t-sliochd aca, an treas ginealach de dh'fhogarraich, air saoranachd na duthcha seo.
Bithidh mi uaireanan a' smaoineachadh air mun a tha doighean nan athraichean ri faicinn nan cuid chloinne, agus canaidh mi rud eigin ris a' chlann againn fhin agus tha mi cluinntinn mac-talla m'athair.
Bhithinnsa riamh faiceallach mu luchdpoilitigs a' cleachdadh creideamh airson taic a chur rim beachdan, no Criosdaidhean cho cinnteach as am beachd air suidheachadh an t-saoghail air sgath an cuid creideimh.
Ann a sin, fhuair sinn tri preasan do dheifir sheorsaichean, agus sitheanan a dh'fhasas agus a' leudaicheas, cuid aca airson aon bhliadhna, ach cuid a thig air ais bliadhna as deidh bliadhna.
Airson cur as dha dh'fheumadh an treas cuid dhen t-Seanadh bhotadh na aghaidh as deidh chuisean-lagha eile.
Tha farpuis tennis Wimbledon seachad airson bliadhna eile le cuid a' deanamh gairdeachas agus cuid a' caoidh na cothroman a chaidh a chall.