DUIL

AcronymDefinition
DUILDriving Under the Influence of Liquor
DUILDynamic User Interface Logic
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
The account unnerved me and I grew more apprehensive when it dawned on me that someone was responsible to report this new DUIL immediately to the authorities in the originating state.
For Cape Breton recordings in a popular idiom, consult Mary Jane Lamond's Lan Duil (Turtlemusik 1999) and The Barra MacNeils' The Question (Polydor 1995).
An duil am bi ise a' smaoineachadh air a' chanan againne nuair a dh'fhosglas i pacaid bainne aig ceann Loch Oisein?
Tha a' chomhairle ionadail fhathast ri failte fhoirmeil a chur air an duine, ach thathar an duil gum feum iad a' chearc-Fhrangach a chnamh agus na ceanglan urachadh leis an oifis as cumhachdaiche san t-saoghal.
Fon t-siostam roinn seo bha An Ungair an duil 1,294 neach a ghabhail, is sin cus airson priomhaire Viktor Orban, fear a thug rabhadh gu bheil in-imreachd mar phuinnsean.
THA an t-eagal orm gu bheil an crathadh a fhuair an duthaich as deidh bhot Brexit a' dol torr nas doimhne na bhathar an duil.
Suil Eile Failte dhan bhaile a Dhomhnaill Iain Trump, ged nach eil duil ribh ann an dachaigh do mhathar air a' chuairt seo do dh'Alba.
Gu ruige seo bha duil agamsa gun e John Wayne an Gaidheal is ainmeal ann an eachdraidh.
"Tha rudan a tachairt ann an h-Alba nach robh mise an duil faicinn gu brath," ars' esan.
Records filed this month show the singer's main firm Duil Ltd have assets of PS2,170,031 - down PS1million from the year before.
Chan eil duil gum bi i nar lamhan ron tagadh choitcheann, sin mura bhot buill parlamaid air iarrtas a foillseachadh anns a' mhios mus sgaoil a' pharlamaid.
Tha Ebola air nochdach ann an Alba, ach bha lan duil ris agus luchdobrach slainte, a tha gan cur fhein ann an cunnart mu choinneimh a' ghalair, a' tilleadh dhachaigh.