EAGAL

AcronymDefinition
EAGALEquine Assisted Growth and Learning
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Nach math gu bheil trocair an Tighearna o shiorruidheachd orrasan d'an eagal e, agus fhireantachd do chloinn an cloinne.
A Ghlamais mhoir, gun iarradh tu na chanas, Ma tha e dhith ort, 'Seo a thig ort a dheanamh', Is e na rud tha eagal ort a dheanamh Seach rud a b' fhearr leat e a bhith gun deanamh.
Tha h-uile geamhradh a' toirt leis pios eile agus ged a shaoileas tu nach eil cus atharrachaidh a' tighinn air a' mhol, tha eagal ann gun toisich a muir ag ithe steach dhan a rathad a tha direach laimh ris a' mhol.
MRS MACLEOD: Cha d' fhuair thu fios air an eagal [you haven't learned evil/fear].
Fiughs ged a tha comhdach do chloimh fhuadain agam air cuid dha na rudan a chuir mi, tha eagal orm bho bhuaidh an fhuachd a tha seo air na rudan a th'air toiseachadh a' fas.
Neo, mar a thuirt am bodach anns an taigh-seinnse agus sinn a' comhradh air caractar co-ghneitheach a bha air tbh; "Cha do dh'fheuch mi fhin a-riamh e, eagal orm gun cordadh e rium cus."
A-nis, chan e aimsir iseal a tha tighinn a-steach oirnn ach stoirm Barney, neo Gertride, a' cur eagal air daoine an cochall an cridhe, agus a' lionadh nan naidheachdan fad an la.
Tha e duilich do dhuthchannan an Iar lamh a ghabhail sa chogadh air eagal 's gur ann a' toirt cobhair do na buidhnean creidimh as cusaiche a bhiodh iad.