EERSA

AcronymDefinition
EERSAEmpresa Electrica Riobamba S.A. (Spanish: Riobamba Electric Company S.A; Riobamba, Ecuador)
References in periodicals archive ?
/nun de Ludaisin emprepetai gunai-/kessin oos pot' aelioo/duntos a brododaktulos selanna/panta perrechois' astra- faos d' epi-/schei thalassan ep' almuran/isoos kai poluanthemois arourais-/a d' eersa kala kechutai, tetha-/laisi de broda kapal' an-/thruska kai melilootos anthemoodes-/polla de zaphoitais', aganas epi-/mnastheis' Atthidos imerooi/leptan poi frena/k[a]r[teroo<i>] boretai") (Campbell, Greek Lyric I 120-23).