FHIN

AcronymDefinition
FHINFlorida Health Information Network
FHINFederal Healthcare Innovation Network
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Bhiodh iad a' ruith as mo dheidh fhin agus mo bhrathair nan deadh sin an arainn nan cearcan.
Agus tha leasanan ann a sin dhuinn fhin. An toiseach dilseachd a' choin, dhuinn fhin, ach cuideachd do dhuine sam bith a thig a-steach fo na cabair.
Agus co chunna mi leatheach troimhe ach Leodhasach eile, Anna NicLeoid a bhios a' craoladh air an radio cho tric 's a tha mi fhin.
Bithidh mi uaireanan a' smaoineachadh air mun a tha doighean nan athraichean ri faicinn nan cuid chloinne, agus canaidh mi rud eigin ris a' chlann againn fhin agus tha mi cluinntinn mac-talla m'athair.
Rinn sinn air ais, agus thoisich mi fhin agus a' chlann a' cladhadh an talamh.
Gu fortanach tha a' Ghaidhlig againn fhin ri cluinntinn beagan nas trice.
Cha robh cail a b'fhearr le Tarmod na feasgair samhraidh a-muigh air an eathar, agus bhithinn fhin agus mo bhrathair, Eachainn, a' faighinn amach cuideachd.
Mar sin tha truas agam ri Brian Beacom, a bhris aon dhe riaghailtean nan colbhan beachd a tha mi fhin a' briseadh an-drasta.
Bha sinn a-muigh a's a' mhointeach eadar sinn fhin agus Beinn Phabuil deireadh na seachduinneach, agus chuir e iongnadh orm cho fluich 's a bha h-uile cail.
Bha mi air mo ghlasadh a-mach as mo chuimhne airson mo dhion fhin.
Co dhiubh 's tocha gu bheil mo chail fhin air atharrachadh agus gu faigh mi blas eadar-dhealaichte dhiabh - sin mu dh'fhasas iad.
Tha Domhnall Iain againn fhin air co-dhunadh cisean a chur air stailinn a' tighinn a-steach dha na Staitean.