FHIO

AcronymDefinition
FHIOFederal House in Order (Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Chaneil fhios agam, agus e fas aosd, a robh e dhan coimhead mar bheathaichean a bha bagart a chuir a-mach as an aite aige fhein.
A-rithist, tha fhios againn air a sin, ach uaireannan tha e math dearbhadh a chluinntinn bho eolaiche.
Anns a' cheann a-tuath, tha fhios againn nach biodh croitearachd air mhaireann mar a biodh taic-airgid Eorpach, gu h-airidh airson chaorach.
Ach tha obair nan Lawsons air deanamh cinnteach gu bheil cuid den fhios sin air a shabhaladh ann an dusain de leabhraichean.
Chan eil fhios agam a bheil mi air cruinneachadh bardachd cho cumhachdach fhaicinn ron a seo, fiu 's na leabhraichean air na diofar linntean de bhardachd Gaidhlig a nochd thairis air na bliadhnaichean.
Sin an argamaid a bhiodh aig a' mhadadh-allaidh cuideachd, nach eil fhios.
Tha Camshron a' deanamh seo agus lan fhios aige nach fhaigh e na riaraicheas cuid dhe na Toraidhean neo luchd-taice UKIP.
Ach tha fhios againn uile a-nis carson a tha an suidheachadh mar sin.
Chan eil fhios aig na seann phartaidhean ciamar a dheiligeas iad ris a' bheathach ur seo a tha a' cleachdadh poileataigs an agaidh poileataigs.
Airson sin dh'fheumadh Israel cumhnant a steidheachadh le Hamas, agus tha fhios nach gabh sin a dheanamh.
Mar sgriobhadair bha e na fhior charaid dha Paipear Beag an Eilein Sgitheanaich agus thug e cliu do mharag dhubh Steornabhaigh mus robh fhios aig muinntir a' bhaile fhein gu bheil i cho math 's a tha i.
Cha leig thu leas ach a bhith a' coimhead a-mach air an uinneig, agus ma tha na siuil aige a' tionndaidh, tha fhios agad nach bi a' mheabh-chuileag a-muigh.