H.A.V.I.P

AcronymDefinition
H.A.V.I.PHayatt Alyaqout Virtual Interactive Polity