IMITI

AcronymDefinition
IMITIInternational Masters of Information Technology Institute
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Her first endeavour into the world of film-making, Imiti Ikula, earned her the Jury's Award at the Children's Film Festival held in Hamburg, Germany in June last year.
Imiti Ikula tells the story of Memory, an 11-year-old girl who has lived on the streets of Lusaka since the age of three.
Onghendabala yaye yotete yokudanauka eefilima, Imiti Ikula, oye mu etela efindano loshishani shedina Jury's Award, osho a findanene moshivilo shokuninga eefilima dounona osho kwa li sha ningilwa muHamburg, shaGermany muJuni wodula ya dja ko.
Imiti Ikula ofilima tai hokolola ehokololo lokudimbulukwa okakadona keedula 11, kedina Memory, oko kwa li haka kala momapandavanda aLusaka okudja peedula nhatu.