KAGW

AcronymDefinition
KAGWKerala Association of Greater Washington (Falls Church, VA)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
oi aireqhsovmenoi uf umwn epimelhtai tou udragwgiou peri wn an gnwvmh deontai kai sullhyew~ dunhsontai tw epitropw Pomphiw Sebhvrw entugcanein, w kagw gegrapfa.
7-18): thn filotimian hn filotime[itai] [pro~ um]a~ O[uhdio]~ Antwneino~ emaqon ouc outw[~] ek twn umeterw[n gram]matwn w~ ek twn [ek]einou: boulovmeno~ 10 gar par emou tucein bohqeia~ [ei~ to]n kosmon twn ergwn wn umein ephngeilato edhl[wsen osa k]ai hlika oijkodomhmata prostiqhsin th pol[ei umwn: um]ei~ ou[n] orqw~ apodecesqe auton: kagw kai; su[necwrhsa a]utw [...]~ a hthsat[o] kai; apedexamhn oti [ou] ton p[ollwn tw]n 15 poleiteuomevnwn tropon, oi tou [par]acrhm[a eudokim]ein ca[r]in ei~ qea[~ k]ai dianoma~ kai ta t[w[n agwvnwn qemata dapan]w[sin] [th]n fi[lotim]ian, alla; di ou pro~ to [mellon elpizei s]emnoteran poih]sein thn polin prohrh[tai.