KODE

AcronymDefinition
KODEKoorie Open Door Education (Australia)
KODEKnowledge on Demand SA de CV (Mexico City, Mexico)
References in periodicals archive ?
Die leser/kyker lees die monument met sy of haar eie kodes en kan dit interpreteer met behulp van 'n ander sistemies-funksionele grammatika.
In haar bespreking fokus sy grotendeels op die visuele kodes en die argitektoniese teorie wat die grondslag vorm van die monumente onder bespreking.
In aansluiting by Barthes (S/Z 18-20) word vyf kodes geidentifiseer, wat aangewend gaan word vir hierdie semiotiese lesing van die monument.
Barthes (S/Z 20) meen dat hierdie kodes "a kind of network" vorm waardeur die teks beweeg en hy verduidelik die gebruik van die begrip kode soos volg:
Dit kom volgens haar ook daarop neer dat die teks nie soseer betekenis denoteer nie, maar eerder verskeie kodes aktiveer: "[I]t is the cultural, semic and symbolic codes which consitute the reversible plurality of the text, and the proairetic and hermeneutic, which force progressive and finitizing linearity upon the discourse.
Wanneer Barthes se kodes toegepas word, moet die vryheid wat sy benadering aan die leser/kyker toeken, in gedagte gehou word.