KTOR

AcronymDefinition
KTORKnights of the Old Republic (Star Wars)
References in periodicals archive ?
ktor.do [right arrow] jo--ktordo--n rna.ka [right arrow] jo--rnaka--n n?a.mi [right arrow] jo--n?ami--n cka.pi [right arrow] jo--ckapi--n cki.ca.pi [right arrow] jo--ckicapi--n mpek.pi [right arrow] jo--mpekpi--n rba.ne.to [right arrow] jo--rbaneto--n cia.va.tu [right arrow] jo--cnavatu--n Dobiveni zavrsni slogovi jesu ovi:
Podpora Premier Assistance poskytuje krtkodob poradenstvo a pomoc pri problmoch, ktor nepokrva Podpora Premier,
9 vyhlky MVV SR o centrlnom registri evidencie publikacnej cinnosti a centrlnom registri evidencie umeleckej cinnosti), ktor sli ako zdroj odbornch informci pre potreby realizcie vedeckho vskumu a rozvoja vedy v rmci SR, ale aj pre potreby Akreditacnej komisie pri hodnoten rovne vzdelvacej i vskumnej cinnosti.
Scastou s aj zariadenia, ktor bud dodvan aj z inch zdrojov ci z verejnch zdrojov, prpadne z vlastnch zdrojov.
Predmetom zkazky je poskytovanie sluieb uvatelskej podpory a sluieb produktovej drby systmu e-Test, ktor zahrna odstranovanie prpadnch chyb v prevdzkovom prostred na roky 20172020.
Technolgia, ktor je predmetom obstarvania pozostva:
Dodvatelom dodvan zariadenia/tovary musia splnat minimlne technicko-prevdzkov parametre tchto technickch zariaden/tovarov, ktor s uveden v opise predmetu zkazky/zmluvy.
e) zkona preukazuje clen skupiny len vo vztahu k tej casti predmetu zkazky, ktor m zabezpecit.
e) zkona o verejnom obstarvan preukazuje clen skupiny len vo vztahu k tej casti predmetu zkazky, ktor m zabezpecit.
Verejnho obstarvania sa me zcastnit hospodrsky subjekt, ktor splna taxatvne urcen podmienky casti tkajce sa osobnho postavenia podla 32 ods.1 zkona c.