KWAFA

AcronymDefinition
KWAFAKorean War Abductees Family Association (South Korea)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Ito dulu okulwa oove auke," osho a popya, "omolweveluko lovakwashiwana vetu otwa pumbwa omutungilo tau kwafa ngaashi eenhele da amenwa dovakainhu ava va hepekwa, omayakulo exungomwenyo neyambidido lookaume voshili."
Xe yokaana otashi dulika ha kala konhele i lilile, osho tashi etifa okaana ka fiye po ookaume kako, ovamwaina vaina yokaana ovo va kala have ka kwafa, ofikola nongeleka oyo ka ikilila.
Oye umwe womwaavo kwa li hava kwafa nge eshi nda li mofikola.
Oprotocol oya indila yo omapangelo a katuke eenghatu tadi kwafa mokukelela omahepeko oo haa ningilwa ovakainhu mokuninga omashiivifo osho yo okuulika eefilima nomafano oo taa shundula oushitwe wovakainhu.
Okwa pandula komayambidido aeshe oo ha pewa, sho osho tashi mu kwafa a wanife po oilonga yaye moilonga yepangelo noilonga yaye ongomukulunhu woNADAWO.
Okwe shi yelifa kutya okwa kumwa kofilima oyo noku wete kutya okwa pumbwa a ninge sha shipe notashi kwafa. Okwe lishangifa koUnivesiti yaNamibia (UNAM) opo e lihonge oikwaikundaneki nevyulonghalo.