KSH

(redirected from Kozponti Statisztikai Hivatal)
AcronymDefinition
KSHKorn Shell
KSHKenyan shilling (currency of Kenya)
KSHKorn Shell Programming
KSHKozponti Statisztikai Hivatal (German: Central Statistics Office; Hungary)
KSHKermanshah, Iran - Bakhtaran Iran (Airport Code)
KSHKey Strokes Per Hour
KSHKatholiek Sportleven Harreveld
KSHKabul Serena Hotel
KSHKudamatsu Station Hotel (Yamaguchi, Japan)
References in periodicals archive ?
According to the Kozponti Statisztikai Hivatal (KSH), the total volume of goods transported within the country grew by 1.6% in 2015 compared to 2014.
Kozponti Statisztikai Hivatal, 1923), Statisticky lexikon obci v krajine Slovenskej, (Praha: Statny urad statisticky, 1936), Az 1930.evi nepszamlalas, Demografiai adatok kozsegek es kulteruleti lakotthelyek szerint.
Kozponti Statisztikai Hivatal [Central Statistical Office].