LMMLS

(redirected from L.M. Montgomery Literary Society)
AcronymDefinition
LMMLSL.M. Montgomery Literary Society