MATHN

AcronymDefinition
MATHNMathematician
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
(73) o qeo~ alhqh~ h mathn manteuetai; In reading a question mark, I follow the suggestion of Owen ad loc.
idou; d Apollwn auto~ ekduwn eme krhsthrian esqht epopteusa de me kan toide kosmoi~ katagelwmevnhn meta filwn up ecqrwn ou dicorropw~ mathn. kakoumenh de, foita~ w~ agurtria, ptwco~ talaina limoqnh~ hjnescomhn: kai nun o manti~ mantin ekpraxa~ eme aphqaq e~ toiasde qanasimou~ tuca~.