MIOSA

AcronymDefinition
MIOSAModified (Rotational) Infinite Order Sudden Approximation
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Airson cuid ged a bhiodh na figearan a' sealltainn gum biodh an duthaich nas miosa dheth sa mheadhan-uine, 's fhiach an duais fhein a' chosgais.
Nas miosa, tha e mar fhianais gu bheil tuigse air na tha an luib curaidh ealain ann am mion-chultar air a chall.
Tha eaconamaidh na Frainge ann an staid nas miosa na Breatainn.
Nas miosa na sin, tha muinntir Leodhais a' cumail a-mach, mur a bheil a' Ghaidhlig gu bhith mar the de mhionchananan oifigeil na Roinn-Eorpa, gur ann le Leodhas a tha a' chanan air fad.
A-reir Comann nan Iasgairean seo an tubaist as miosa bho chionn tri fichead bliadhna anns na h-Eileanan.