MBT

(redirected from Met Betrekking Tot)
AcronymDefinition
MBTMasai Barefoot Technology
MBTMain Battle Tank
MBTMinimum (Spark Advance For) Best Torque
MBTMet Betrekking Tot (Dutch)
MBTMechanical Biological Treatment (waste treatment)
MBTMasai Barfuss Technologie (French: Masai Barefoot Technology; footwear; various locations)
MBTMentalization-Based Therapy (psychotherapy)
MBTMichigan Business Tax
MBTManufacturing Business Technology
MBTMedia Based Training
MBTMercaptobenzothiazole
MBTMount Baker Theatre (Bellingham, WA)
MBTModel-Based Testing (Workshop)
MBTMeticulously Built Trigger (weapons)
MBTMycobacterium Tuberculosis (also seen as MTB)
MBTMatchbox Twenty
MBTMahindra British Telecom (Pune, India)
MBTMarijuana Business Tax (California)
MBTMain Boundary Thrust
MBTMaster of Business Taxation
MBTMidblastula Transition
MBTMid Blastula Transition
MBTMetropolitan Bank Trust (Philippines)
MBTMain Ballast Tank
MBTMechanical Bathythermograph
MBTModified Business Tax (Nevada)
MBTMolecular Biological Tool
MBTManhattan Beach Toyota (Manhattan Beach, CA)
MBTMaster of Business and Technology (University of New South Wales, Australian Graduate School of Management)
MBTMethylene Blue Test (measure of cation exchange capacity)
MBTMaximum Brake Torque
MBTManual Bus Transfer
MBTMust Be Tried (criminal law)
MBTMjolnir Battle Tactics (gaming group, Halo 3)
MBTMichigan Bell Telephone Company (later part of AMERITECH, now SBC)
MBTMemory Block Table
MBTMain Bus Transfer
MBTMarine Band Transceiver
MBTMountain Bluebird Trails, Inc (Eureka, MT)
MBTMeyers-Briggs Testing
MBTMicro Business Team Ltd. (UK)
MBTMotor Burning Time
MBTMuseum of Bus Transportation (Hershey, PA)
MBTMotivated By Theory
MBTMultilevel Block Toeplitz Structure
MBTmultiple body trauma
MBTMean Brake Torque (automotive)
MBTMonitoring Burn-In Tester
MBTMotion Base Technologies (TARDEC team)
References in periodicals archive ?
Het doel van deze Europese aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met drie (3) opdrachtnemers voor de het verzorgen van de dienstverlening met betrekking tot Ingenieursdiensten aan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Wanneer Philida en Labyn in die verbygaan op pad na die Gariep by die opstal op Houd-den-Bek aandoen om vir Cecilia van der Merwe die tyding te bring dat Ontong dood is (295-6), word die verlede se gebeure met betrekking tot slawerny word as't ware afgesluit terwyl vryheid duidelik in die vooruitsig le.
Daarna het hy waardevolle werk gedoen as kundige met betrekking tot mediesgeregtelike neurologies-verwante gevalle.
Heel ironies, gegewe die titel, bied die driedelige 'Poskaarte' betreklik min om oor huis toe te skryf, maar juis hier begin die leser vermoed dat hy te make mag he met iets wat doelbewus deel van die bundelopset vorm, naamlik die problematisering van dit wat die haan in hierdie bundel met betrekking tot die poesie vergestalt.
Daarbij gaat het om het Cultuurstelsel op Java, de expansiepolitiek in de zogenaamde buitengewesten, de rol van de Nederlandsche Handel-Maatschappij als verbindingsstuk tussen de Nederlandse en Javaanse economie en plannen met betrekking tot West-Indie, waaronder ideeen over Europese kolonisatie en een mogelijke afschaffing van de slavernij.
Als de wetenschapper een onderzoek uitvoert als lid van een samenwerkende groep behoren de onderzoeksdirecteuren en teamleiders zich te beperken tot een adviserende en consulterende rol met betrekking tot de keuze van een relevant onderzoeksthema door een wetenschapper in de groep.
Werkskole, seminare en opleiding is oor die Wet op Gelykheid van Getroude Persone, die Bekamping van Huishoudelike Geweld en Verkragtingswet, die Wet op die Status van Kinders, hoe om 'n testament op te stel, MIV/vigs behandeling en versorging en die gevolge vir vroue oor die verskillende vorme van saamleef met betrekking tot hul regte.
Philip John neemt de suggestie van Roos over en onderzoekt de juistheid hiervan met betrekking tot Onder bevoorregte mense van Marie Linde.
Interne migratie en de verhouding van immigranten/autochtonen speciaal met betrekking tot Zuid- en Midden Sumatra (Transmigration in Indonesia: Internal Migration and the Relationship between Immigrants/Autochtons, Especially with Regards to South and Central Sumatra) (Meppel: Boom, 1967), p.
De aanbesteding is onderverdeeld in 2 percelen: perceel 1 betreffende de levering van standaard software en daaraan gerelateerde dienstverlening met betrekking tot de in perceel 1 aangegeven vendoren; perceel 2 betreffende de levering van standaard software en daaraan gerelateerde dienstverlening voor overige vendoren.
Die belangrikste opposisies is waarskynlik die van die oordaad van die populere kultuur teenoor omsigtigheid en 'n respek vir gehalte ("Die pornografie van oordaad" en "Korinna van Tanagra"); stilte teenoor beweging en reis ("Herfs"); verwoesting teenoor behoud ("Ou geboue"); egoisme en magsug teenoor innerlike leegheid ("Segetog I"); vervreemding teenoor outentisiteit ("Vervreemding"); natuur teenoor kultuur ("Leerskool"); verbeelding teenoor verstarring ("Die donker binne en die donker buite") asook sosiale maskers teenoor individuele vryheid, veral met betrekking tot die vrou se posisie in ons samelewing ("Identiteit").
Indeks is nie net bladwyser met betrekking tot dit wat elders uitgebreid aan bod kom nie, maar volgens die HAT ook 'n syfer of letter 'wat die mag of wortel van 'n hoeveelheid aandui' en 'n formule of syfer 'wat 'n bepaalde verhouding tussen meetbare waardes aandui'.