NOSHA

AcronymDefinition
NOSHANew Orleans Secular Humanist Association (New Orleans, LA)
NOSHANorthants Occupational Safety and Health Association (UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
He is the primary contributor to The Humanist Advocate, the newsletter of the New Orleans Secular Humanist Association (NOSHA), and a frequent contributor to the group's website, nosha.info.
Okushunitha ombinzi yi kale pomuthika gu li nawa oshinima tashi pula ethimbo ele nosha pumbwa eidhidhimiko osho wo elongelokumwe ewanawa pokati komupangi nenge ndohotola nomumvu.
The NOSHA board of directors approved this legal action in the origanization's name, and the ACLU proceeded to prepare the documents.
But we also find other books and treaties like 'Masle Saikh Farid ke' and 'Muwaiz Nosha Ganj Baksh' which are specimen of mature prose.
Omwa li ovakainhu vokomikunda nosha pa nge ouyelele uhapu oo handi dulu okuyandja moshiwana." Vahapu vomovakainhu ova pulwa opo va ka longe nelitulemo vo va kondjele omaufemba ovakainhu moiwana yavo.
Gujrat One, trained by Waqas Ahmed, was guided home by Aftab Chaudhry to the delight of owner Mohammad Qasim as the colt improved the previous record timing by a big margin of six fractions of second to shatter the old time of one minute 18 2/5 seconds shared jointly by chestnut colt Nosha and bay colt Big Bash.
Norm, Normsk, Normski, Nosh, Nosha, Nornster, Normy, but most of all Nornie.
"Omafimbo amwe ohandi kala ndi udite handi yehama neenghono nosha ka eta keshe umwe a mone kutya ondi na ombuto yo HIV.
Nando oye omukwaniilwa, Kuku Hileni okwa li omulongi omudhiginini mepya nomegumbo nosha nwethamo onkalamwenyo yaKuku Selma.
Kakele kaaishe oyo, aveshe ova li ve na efikilo limwe alike: okuuya koshoongalele shovakainhu vomeengeleka eenghwaLuther nhatu, osho sha li sha ongala pokati komudo, nosha hovelele momafiku omi- 29 Mei fiyo omu 1 Juni 2003 mOkahandja, osho nosha li koshi yoshipalanyole, "Omolweveluko lovakwashiwana vetu."
Inandi sholola mokushakenifa ondjodi yange yokweeta po ouyuki wovanhu aveshe umwe nosha kala momadiladilo ange ponghatu keshe nda li po.