References in periodicals archive ?
Die territorium is altyd op pad na potensiele deterritorialisasie, al mag die nuwe montage 'n reterritorialisasie uitvoer--iets wat die waarde van "huis" het.
Hoe kan 'n mens 'n nuwe tipe refrein skep wat die afgeslote melodiee, populere en territoriale melodiee wat outonoom, selfonderhoudend en afgeslote in sigself is, tot kommunikasie rig?
Produseer 'n gedeterritorialiseerde refrein as die finale eindbestemming van musiek, realiseer dit in die kosmos--dit is van meer belang as die oprig van 'n nuwe sisteem.
Die bekendstelling van albei nommerplate vloei voort uit die aanvaarding van 'n nuwe provinsiale naam in 1995 (vgl.
Die kontroversie oor die nuwe provinsiale registrasiemerk wat onder sommige Afrikaanssprekendes taalprotes ontlok het, hou verband met die feit dat die FS-registrasiemerk nie voorsiening maak vir die Afrikaanse naam van die provinsie nie.
Het die beswaardes teen hierdie tyd gewoon vrede gemaak met die skynbaar onvermydelike, of speel die nuwe geillustreerde nommerplaat, wat in 2002 'n nuutjie vir Vrystaters was, dalk 'n bepaalde rol by die relatiewe gebrek aan hemude taalprotes?
Hierdie vraagstuk is belangrik gegewe die identiteitsrol van die nuwe nommerplaat.
Die Departement Openbare Werke, Paaie en Vervoer van die Provinsie Vrystaat se formele aankondiging rondom die nuwe nommerplaat stel "'n nuwe provinsiale identiteit" as belangrike oorweging.
In die geval van tweetalige lande soos Wallis, waar 'n voorheen gemarginaliseerde taal tot meer prominensie verhef moet word, word die vervanging van bestaande tekens met nuwe tweetalige tekens 'n belangrike verwikkeling binne die linguistiese landskap.
Die hantering van taalkeuses wat rondom die nuwe Vrystaatse nommerplaat gemaak moes word, kan benader word as 'n gevallestudie rondom die rol van taalsigbaarheid by linguistiese landskapskepping.
Die eerste opsie is 'n drietalige registrasiemerk wat al drie vorme van die nuwe provinsiale naam weergee.
Met sy leierskap is Tydskrif op talle gebiede binne 'n nuwe bestel en 'n nuwe tydvak ingelei.