OBRE

AcronymDefinition
OBREOffice of Banks and Real Estate (Illinois State Regulatory Agency)
References in periodicals archive ?
In an April 10, 2003 letter to the Company, the Federal Reserve and the OBRE indicated that they would require the Bank to reserve (which could be treated as an other expense for financial reporting purposes) as of March 31, 2003, on a dollar for dollar basis up to $8 million, if the Bank had issued a commitment to extend such loan or if representations had been made to the bankruptcy court of the Bank's willingness to provide credit to fund a plan of reorganization for the borrowers.
There can be no assurance that the Federal Reserve and OBRE will not identify other items which may have an impact on the financial statements of the Company.
The Federal Reserve Bank is participating with the OBRE in its regularly scheduled examination of MBTC, which began on March 3, 2003.
En la majoria d'aquestes obres es respira, tambe, un altre moment d'espera, el d'alguna cosa que ha d'esdevenir o s'ha de presenciar.
Bonner, Ambient historie i vida de Ramon Llull, en Obres selectes de Ramon Llull, vol.
Obres completes, II: Obra catalana, Barcelona: Selecta, 1981.
DURAN I SANPERE, "Joies i obres d'art empenyorades i venudes per a la campanya de Napols", Barcelona i la seva historia, 3, Barcelona, 1975, pp.
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Institut Catala de les Dones, Departament de Politica Territorial i Obres Publiques.
Obres de Fra Pere i Poesies catalanes ecrites par Monsieur F.
I, com en el cas de la Cronica del Ceremonios, crec que, si realment es certa la teoria, les diferencies entre el text premarsilia, diguem-ho aixi, de la cronica de Jaume I i el seu text postmarsilia, influit pel Marsili, degueren esser molt poques, i en cap manera no justifiquen la distincio entre l'un i l'altre com dues obres diferents i amb designacio o titol diferent.
En el ambito hispanico existe tambien una version catalana del Libro de las obras divinas: Llibre de les obres divines, Isabel Segarra i Anon (trad.
Pero fins i tot reconeixent aquest extrem hi ha una divisio interna d'aquestes obres, una classificacio que distingeix entre els grans autors apologetics, identificats amb aquells pertanyents al clergat, que van redactar textos de gran extensio, i el autors menors, aco es, aquells soldats, cavallers i particulars que van publicar obres d'escassa ampitud o de poca o nul.