OIOA

AcronymDefinition
OIOAOhio Identification Officers Association
References in periodicals archive ?
IUII[bar] OuI"I"IOeII[c]I"OuOi OCII'I[acute accent]I[acute accent], I IoOaOCI[bar]I-I[acute accent]I'I[sup.1]OuOeII'I[acute accent] OuI"I[cedilla]I[sup.3]II'I OuIAI[acute accent]OaI[sup.1]II[c]OiI'IOA IAOCIII[sup.1]OeI[acute accent]I[c]OiOuOeII[acute accent]I'I'IOA I[bar]I"I-I[sup.1]OuOuI[sup.1]OA, I[bar]I"OeI"OCIOA I[cedilla]II'I[sup.1]I-II[acute accent]OeOuOA OCI[acute accent]OeI[acute accent]I'I[sup.1]I[acute accent]I- IOuI[acute accent]Oa IAOCII[bar]OeI[sup.1]OcI[acute accent]OuI[bar]I[sup.1]Oa II"IAOCI"OuI"I, OuIOAI[cedilla]II'I'OiOa Ou I"I[bar]II[cedilla]II'I[sup.1]I[acute accent]I- IAI"I-I"OeI[sup.1] I'IOuI[acute accent]I[c]I[acute accent]I'I[sup.1]OA.
I[currency]I[sup.3]I'II[bar]I" OCI[acute accent]OcOi I[sup.1]I[sup.3]I[acute accent]Oe I" OCI"OuOuI[sup.1]I OuI[bar]I"I- I-I[acute accent]I[sup.3]I[sup.1]I-OaI"I[c]I[sup.3]I[sup.1]I'II[acute accent], I[bar]I"OeI"OCOiI I'I[acute accent] IAI[acute accent]OCIOiI II"I[sup.3] IAOiOeII[acute accent]OeOuOA IAI"I[cedilla]I[sup.1]OaI[sup.1]I"I'I[sup.1]OCI"IIOeOi OuI[acute accent]IOA I I[bar]IOcI[acute accent]OuOeII[acute accent] I"OuI'I"II'I"II" II[acute accent]OeIOeI[acute accent]I[c]OA I[sup.1]I'OaI"OCI-IOaI[sup.1]I[sup.1], I OeI"I- OcI[sup.1]OuI[c]I[acute accent] I[sup.1] I"OaI[sup.1]OaI[sup.1]II[c]OiI'OiOa OuI"I"IOeI[acute accent]I'I[sup.1]I .
IyI- Saimaiti Aierken I[sup.1]I-I[acute accent]I[acute accent]Oe OCIOuOcI[acute accent]OeI'OiI OuOcI[acute accent]Oe, I'I I[bar]I"OeI"OCOiI I IAI[acute accent]OCI[sup.1]I"I[sup.3] Ou 2010 IAI" 2015 II"I[sup.3] IOiI"I[sup.1] I"OuOaOeI[acute accent]OuOeII"I[acute accent]I'Oi IAI"IAI"I"I'I[acute accent]I'I[sup.1]OA I I[bar]I"I"I[sup.1]OcI[acute accent]OuOeII[acute accent] 78 I[sup.3]I[acute accent]I'I[acute accent]I[micro]I'OiOa II[cedilla]I'I"OuI"I, I'I I"IOeOaOA OuOaI-I-Oa 10 424 184,94 I-I[sup.1]I"I"I[sup.1]I"I'I"I I[sup.3]I"I"I"IOCI"I IiI I....
IyI- Saimaiti Aierken I[sup.1]I-I[acute accent]I[acute accent]Oe OCIOuOcI[acute accent]OeI'OiI OuOcI[acute accent]Oe, I'I I[bar]I"OeI"OCOiI I OeI[acute accent]OcI[acute accent]I'I[sup.1]I[acute accent] 2014 II"I[sup.3]I IOiI"I[sup.1] I"OuOaOeI[acute accent]OuOeII"I[acute accent]I'Oi IAI"IAI"I"I'I[acute accent]I'I[sup.1]OA I I[bar]I"I"I[sup.1]OcI[acute accent]OuOeII[acute accent] 215 I[sup.3]I[acute accent]I'I[acute accent]I[micro]I'OiOa II[cedilla]I'I"OuI, I'I I"IOeOaOA OuOaI-I-Oa I'I OuOaI-I-Oa 61 116 306,00 I-I[sup.1]I"I"I[sup.1]I"I'I"I I[sup.3]I"I"I"IOCI"I IiI I....
I[currency]OuI[currency]I[currency] I...II[sup.3]OiOCII[cedilla]' I[sup.1]I-I[acute accent]I[acute accent]Oe OCIOuOcI[acute accent]OeI'OiI OuOcI[acute accent]Oe, I'I I[bar]I"OeI"OCOiI I OeI[acute accent]OcI[acute accent]I'I[sup.1]I[acute accent] 2014 II"I[sup.3]I IOiI"I" I"OuOaOeI[acute accent]OuOeII"I[acute accent]I'I" 17 I[sup.3]I[acute accent]I'I[acute accent]I[micro]I'OiOa II[cedilla]I'I"OuI"I, I'I I"IOeOaOA OuOaI-I-Oa 6 903 963,00 I[sup.3]I"I"I"IOCI"I IiI I....
I*I- Wufuli Bumailiyamu' I[sup.1]I-I[acute accent]I[acute accent]Oe OCIOuOcI[acute accent]OeI'OiI OuOcI[acute accent]Oe, I'I I[bar]I"OeI"OCOiI I IAI[acute accent]OCI[sup.1]I"I[sup.3] Ou 2014 IAI" 2015 II"I[sup.3] I"OuOaOeI[acute accent]OuOeII"I[acute accent]I'I" 113 I[sup.3]I[acute accent]I'I[acute accent]I[micro]I'OiOa II[cedilla]I'I"OuI"I, I'I I"IOeOaOA OuOaI-I-Oa 26 434 403, 00 I-I[sup.1]I"I"I[sup.1]I"I'I"I I[sup.3]I"I"I"IOCI"I IiI I....
I[currency]OeII[acute accent]OeOuOeII[acute accent]I'I'OiI- I"OCIII'I"I- I[cedilla]I OCI[acute accent]II"I[sup.1]I[cedilla]IOaI[sup.1]OA 3 I[bar]I"I-IAI"I'I[acute accent]I'OeI OAII"OAI[acute accent]OeOuOA I[pounds sterling]I[sup.1]I'I[sup.1]OuOeI[acute accent]OCOuOeII" OcOCI[acute accent]I[cedilla]IOiOcII I'OiOa OuI[sup.1]OeOaIOaI[sup.1]I IUIa.
I*I[acute accent]I"OiOA IAOCI"I[acute accent]I[bar]OeI OAII"OAI[acute accent]OeOuOA OCI[acute accent]III[sup.1]I"I[sup.1]OeIOaI[sup.1]OA I[sup.3]IOaOa OaOcIOuOeI[bar]I"I OuI"I[acute accent]I[sup.3]I[sup.1]I'I[sup.1]OeI[acute accent]I"OiI'I"I I[sup.3]I"OCI"II[sup.1] I OCII-I[bar]IOa IAOCI"I[acute accent]I[bar]OeI OuI"I[acute accent]I[sup.3]I[sup.1]I'I[sup.1]OeI[acute accent]I"OiI'I"I I[sup.3]I"OCI"II[sup.1] I-I[acute accent]I[micro]I[sup.3]Oa I[bar]I"OCI[sup.1]I[sup.3]I"OCII-I[sup.1] I*I...IaI[degrees]Ii 1 I[sup.1] 3, InII[cedilla]I 2 (OaOcIOuOeI[bar]I[sup.1] I"Oe I.
IuI I[sup.1]OuI[bar]I"OAOcI[acute accent]I'I[sup.1]I[acute accent]I- I[sup.3]II'I'OiOa I[sup.3]IOaOa OaOcIOuOeI[bar]I"I, II"OiOeI[acute accent]OCI'IOeI[sup.1]II'IOA I[sup.3]I"OCI"II IiI[acute accent]II[acute accent]OC-II, IAOCI"OeOAI[micro]I[acute accent]I'I'I"OuOeOiOA 433 I[bar]I-, IAI"I"I'I"OuOeOiOA I"II[acute accent]OuIAI[acute accent]OcI[acute accent]I'I OaI[sup.1]I'II'OuI[sup.1]OCI"III'I[sup.1]I[acute accent]I-.
IiI"II"IOeI[acute accent]I'I[sup.1]I[acute accent] IAI" I-I[acute accent]OaII'I[sup.1]I[cedilla]I-Oa OaI[sup.1]I'II'OuI[sup.1]OCI"III'I[sup.1]OA OCI[acute accent]II"I[sup.1]I[cedilla]IOaI[sup.1]I[sup.1] I[sup.1]I'II[acute accent]OuOeI[sup.1]OaI[sup.1]I"I'I'OiOa IAOCI"I[acute accent]I[bar]OeI"I
I[pounds sterling]I[acute accent]I-I"OCII'I[sup.3]OaI- I" OuI"I[cedilla]I[sup.3]II'I[sup.1]I[sup.1] OuI"II-I[acute accent]OuOeI'I"II" IAOCI[acute accent]I[sup.3]IAOCI[sup.1]OAOeI[sup.1]OA I[sup.1] OuOeOCI"I[sup.1]OeI[acute accent]I"OiOuOeII[acute accent] I[cedilla]III"I[sup.3]I IAI" IAOCI"I[sup.1]I[cedilla]II"I[sup.3]OuOeIOa I"II"OCOaI[sup.3]I"III'I[sup.1]OA I[sup.3]I"OA I"OcI[sup.1]OuOeI[bar]I[sup.1] OuOeI"OcI'OiOa I[sup.1] IAI[sup.1]OeOiI[acute accent]IOiOa II"I[sup.3] I'I OeI[acute accent]OCOCI[sup.1]OeI"OCI[sup.1]I[sup.1] IUOiOCIOiI[cedilla]OuI[bar]I"I IaI[acute accent]OuIAOaII"I[sup.1]I[bar]I[sup.1]
IiI"I[cedilla]I[sup.3]II'I[sup.1]I[acute accent] OuI"II-I[acute accent]OuOeI'I"II" IAOCI[acute accent]I[sup.3]IAOCI[sup.1]OAOeI[sup.1]OA IAI" IAOCI"I[sup.1]I[cedilla]II"I[sup.3]OuOeIOa OuI"IOCI[acute accent]I-I[acute accent]I'I'OiOa II"I[sup.3]I"I"OcI[sup.1]OuOeI'OiOa OuI"I"OCOaI[micro]I[acute accent]I'I[sup.1]I I[sup.1] I"II"OCOaI[sup.3]I"III'I[sup.1]I