OMPE

AcronymDefinition
OMPEOffice of Management Planning and Evaluation
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Konima yoomvula dhimwe, Kuku Selma okwa pewa oshinakugwanithwa shombelewa ompe yi na sha noompumbwe dhaakiintu naanona nokonima ombelewa ishewe yi na sha noHIV/AIDS.
In the past three months, OMPE Online has already proven to be a cost-savings initiative for the Army.
Oveta ompe otayi fatulula kutya osapoota osho eyambidhidho ndjoka lya pumbiwa mokuputudha okanona.
Ihe kohi yoveta ndjika ompe ohofa oyi na okuyalula ongushu yiilonga yomukuluntu ngoka e li nokanona: ano yokukala nokanona hoka olwindji.
Oveta ndjika ompe otayi hanganitha iilonga yoohofa dhiili nodhi ili dhi na sha nosapoota.
Oveta ompe oya tulapo wo omautho gwokwakola ngoka taga ka longithwa koohofa uuna omuntu ta henuka ohofa.
Uuna omuntu kee na oshimaliwa kondandalunde, oveta ompe otayi pitika a fute pamukalo gwontumba, ngaashi okugandja ongombe, oshikombo, iilya nosho tuu.
Oveta ompe otayi shi yelitha wo kutya oshinakugwanithwa shokufuta osapoota oshaantu ayehe, omihoko adhihe moNamibia pwaahe na kutya oveta yopamuthigululwakalo yomuhoko gwontumba otayi ti ngiini mushika.
This year the construction of OMPE will be launched also at the deposit.
Embo ndika olyo onovela ompe mOnamibia ndyoka tali popi kombinga yomukunda gu li monooli yoshilongo.
Six people are dead at the explosion at Estyuninskaya mine of Vosokogorskiy OMPE, JSC, announced the vice-president on public relations of Evrazholding Alexei Agureev.