ONSE

AcronymDefinition
ONSEOnsite Energy Corporation (Carlsbad, CA)
References in periodicals archive ?
Under the agreement ECI Telecom will supply ONSE with its DWDM optical networking and SDH systems.
In die eerste twee strofes is die oorspronklike beelde, hoewel dikwels in leksikaal en sintakties getransponeerde (14) vorms, onses insiens tog relatief getrou oorgedra (15) na of ingeburger (16) in die DT.
Die besondere (artistieke) aard van die chanson, asook die voortreflikhede van Brel se chansonwerk, is onses insiens al rede genoeg om ('n gedeelte van) die Brel-oeuvre toeganklik te maak vir Afrikaanse gehore.
Onses insiens het Brel nie altyd ontkom aan die gevaar waarop Aucamp (1984:56) wys nie, naamlik om te "oorkompenseer met klankverkennings en -ontginnings" juis as gevolg van die beperking wat die eis van toeganklikheid op die liriekskrywer plaas om al die subtiliteite van die poesie as genre te kan benut.
Laasgenoemde is onses insiens waarskynlik een van die suiwerste vorme van fleksie in Afrikaans, aangesien dit byna aan al die kriteria in Tabel 1 voldoen (miskien met die uitsondering van produktiwiteit, sinchronies gesien).