OPVAL

AcronymDefinition
OPVALOperational Validation Program (US DHS)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
5th Signal Command (Theater), together with 7th Signal Command (Theater), played an important role when they led the NSC OPVAL I discussed earlier.
Mondelinge oordraging is gewoonlik kommunaal--ook die volksballade, sodat die samesteller se opmerking dat "tweederdes van die ballades totaal anoniem oorgelewer is" nie vreemd opval nie.
Ook in Die laaste karretjiegraf is dit die oorspronklike woordgebruik--kenmerkend van die streek en van die bruin gemeenskap--wat opval. 'n Kort woordelys aan die einde van die teks weerspieel die besondere talige bydrae wat hierdie drama maak, byvoorbeeld "kieriegeld" ("maandelikse ouderdomspensioen"), "kleinnaampie" ("bynaam"), "klipbrille" ("ongeletterd"), "riemslaat" ("touspring").
Wat opval, is die verhalende gedigte met Namibie as agtergrond.
Onsekerheid ten opsigte van verhoudings is 'n tweede eienskap van Helena wat deur die loop van die roman opval. Dit kom voor asof
Lees 'n mens egter die "lnleiding", is dit inderdaad nie Neerlandismes nie, maar enkele anglisismes wat opval. Waarom is dit byvoorbeeld nodig om "geekspurgeer" te gebruik as woorde soos "gesuiwer" of "gekuis" beskikbaar is?
Wat veral opval is, soos reeds genoem, sy waarnemingsvermoe.
Alhoewel Sawyer (2006:304) van mening is dat die kreatiewe proses oor 'n lang tyd en deur harde werk plaasvind, met talle mini-insigte wat dadelik in die projek opgeneem word, kan die onverwagsheid en intensiteit van die verheldering (veral na die moeisame proses van ideegenerering) die student sodanig opval dat dit as 'n enkelgebeure en hoofpunt gerapporteer word.
Wat my opval as dosent in Filosofie is dat Botha ook 'n filosoof van aard is.
Partykeer soek haar hande in die lug voor haar na iets, sy strek hulle voor haar uit asof sy gordyne wil ooptrek, wat nie daar is nie; maar wat my die sterkste opval, is die hande wat aan die bolaken bly pluk, anhoudend bly pluk.
Dit sal die leser opval dat Versfeld sy boek begin met 'n paar outobiografiese notas oor homself as filosoof en dit mag van hulp wees om die boek te benader deur te kyk na wat die outeur self as die aard van sy eie praktyk beskryf (vir 'n oorsig oor Versfeld se filosofie, kyk Rossouw 1996 en Wolff 1999).
Wat opval, is juis die natuurlike ritmes--Bos se musikale aanvoeling speel sekerlik hierin 'n rol, want ritmies vloei die verse besonder goed.