References in periodicals archive ?
Address : Vykov - Barracks Dedice hall of heavy equipment-training area UCJTPV - OSTT vykov