OTAA

AcronymDefinition
OTAAOver the Air Activation
OTAAOverseas Territory Aviation Authority (UK)
OTAAOne Thing after Another
OTAAOhio Turnpike Astronomers Association
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
In the OTAA mode, an end node communicates with the network server to perform the activation process, which is called join procedure.
Otaa ulikile ovakainhu kutya eshi sha fimana unene ongeenge tava tale kovalongifi voilandifomwa vomomidingonoko davo ve na omapopifa e na ouwa wokateetee novakainhu otave lihongo nee okudja kounona wavo kutya ove na okulongifa efimbo lihapu, eenghono naunene oimaliwa opo va monike nawa shaashi otava fi ohoni ngeenge itava monika nawa.
Endeni aluhe muungundu: Omanga shi Ii oshiponga kaakiintu okuponokelwa nokuhepekwa ethimbo kehe, ano omutenya nuusiku, otaa londodhwa kutya naya ende muungundu wookuume kawo, unene tuu momilema.
Osha monika yo kutya, omakondololo opanghalafano oo e li po nale otaa dulu okududwa mo meendelelo noinape ya oilanduli yasha.
"Ngaashi miilando aavali yamwe otaa longo, aanona oyi ipyakidhila noosikola nomolwaasho aanegumbo ihaa kala pamwe olwindji.
Omukalelipo oku na eenghono dokukala nomaliko okaana nokuninga omatokolo opaveta ponhele yokaana.) Omafaneko otaa ufa yo kutya outeku wopehovelo ou na okukala momake a ina yokaana.
Omaufolandulafano axuuninwa otaa yandje ouyelele waxuuninwa kwaasho tashi ka hangwa po ngeenge omapangelo osho yo ovakwashiwana va longifa omauyelele oo a ongelwa po opo ku yambulwe po omaufemba ovanhu.
Okwa pumbwa okuninga omakonakono omoule, kutya omayoolokafano opamifyuululwakalo otaa dulu okunwefa mo ngahelipi omakongafano a tya ngaho.
Onkee aavali mboka ye na ombuto yoHIV otaa indilwa opo ya paluthe aanona yawo nomahini gomoondooha.
Omauyelele a tya ngaho otaa pe yo ovapolifi eenghono dokukatuka onghatu yopambelewa, ngeenge sha pumbiwa, nande nakuhepekwa ine lilongekida okutulifa mo oshibofa.
* Otandi vulu okuulika omutonateli gwaanona yandje aashona, noku mona kutya otaa silwa oshimpwiyu pashimaliwa sigo taa vulu okwiikwatha yo yene.